گزارش اصول و ترتیب انجام احداث ساختمان|41014454

کارآموزی,ساختمان,سازه,نقشه,اجرای سقف سازه 13,,كارگاه تولید تیرچه ها 13,,كارگاه بلوك زنی 14,,كلاف عرضی 16,,میلگردهای ممان منفی 16,,میلگردهای حرارتی 16,,دیوار چینی 17,,دودكش ها 17,,ژوئن در ساختمان 18,,بتون سبك 18,,آسفالت پشت بام 18,,قیر و گونی سرویس ها

گزارش اصول و ترتیب انجام احداث ساختمان|41014454|مشخصات فایل مورد نظر در مورد گزارش اصول و ترتیب انجام احداث ساختمان آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.

فهرست

مراحل انجام كار بعد از قرارداد. 2

تخریب ساختمانهای موجود. 2

تسطیح محوطه و گودبرداری.. 2

پیاده كردن نقشه. 3

تحویل و كنترل مصالح.. 4

پی سازی.. 4

پی كنی.. 4

بتون مگر. 5

آرماتوربندی.. 5

نكاتی كه بایستی در آرماتوربندی فوندانسیون رعایت شود: 6

قالب بندی.. 7

بتون ریزی.. 8

اسكلت فلزی سازه 10

تیرهای لانه زنبوری.. 11

بادبندها 12

اسكلت پله. 13

اجرای سقف سازه 13

كارگاه تولید تیرچه ها 13

كارگاه بلوك زنی.. 14

كلاف عرضی.. 16

میلگردهای ممان منفی.. 16

میلگردهای حرارتی.. 16

دیوار چینی.. 17

دودكش ها 17

ژوئن در ساختمان. 18

بتون سبك... 18

آسفالت پشت بام. 18

قیر و گونی سرویس ها 19

كاشی كاری.. 19