اصول و مبانی تربیت بدنی و فوتبال|40275058

تربیت بدنی فعالیت جسمانی روانی اخلاقی ,تربیت بدن مهارت های حرکتی فعالیت جسمانی

اصول و مبانی تربیت بدنی و فوتبال|40275058|مشخصات فایل مورد نظر در مورد اصول و مبانی تربیت بدنی و فوتبال آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.

ریشه مبانی

•کلمه مبانی جمع مکسر مبنا و به مفهوم بنا ها، بنیان ها، شالوده ها و ساختارها است. در واقع مبانی هر پدیده یا علم متضمن پایه ها، چهار چوپ، اسکلت و ساختار اصلی آن پدیده یا علم است.

•تربیت بدنی نیز از این قاعده مستثنی نیست.

•بین ایجاد ساختار تربیت بدنی و بنای یک خانه شباهت های قابل توجهی وجود دارد. هم چنان که ستون ها و تیر های اصلی به خانه شکل و استحکام می بخشند، عناصر اصلی تربیت بدنی مبنا و چهار چوب مسلمی را به وجود می آورند و آن را به عنوان تجربه ای با ارزش برای تمام افراد پا بر جا می کنند. این عناصر مشخص و اجزای مختلف آن، در قالب یادگیری معنی دار به هم مرتبط خواهند شد. این عناصر ، مفاهیم تربیت بدنی هستند و بیان گر ساختار تربیت بدنی در برنامه های مدارس کشور خواهند بود.

•لغت ورزش در زبان فارسی ازفعلورزیدنكه بطور كلی به معنی عمل كردن ، انجام كار پیاپی ، به كار گماری فكری و جسمی و یابهمعنی اجرای مرتب تمرینهای بدنی به منظور تكمیل قوای جسمانی و روحی استعمال می شود.

•تعریفوَرزش به فعالیـتها یا مهارتهای عادی جسمانی ای گفتـــــه می شود که بر پایه یک رشته قوانین مورد توافق همگان و با اهداف تفریحی، یا برای مسابقه، نشاط شخصی، دستیابی به ورزیدگی، مهارت جویی یا آمیزهای از این اهداف انجام میگیرد.

تربیت بدنی

•لغت تربیت بدنی لغتی است مركب از دو كلمهتربیت+بدن،كلمه تربیت در زبان فارسی به معنی پروردن ، پروراندن و اسم مصدر پرورش می باشدو بدن که منظور همان جسم می باشد.

•واژه تربیت به فرایند مداوم یادگیری گفته می شود که در سرا سر زندگی ادامه دارد.

•می توان گفت اصول و مبانی تربیت بدنی مبحثی معرفت شناختی در رابطه با ساختار تربیت بدنی است. این مبحث اساس،‌ بنیان، پیكره، اهداف و ارزش های تربیت بدنیو ورزش را تشریح می كند.

•تربیت بدنی از طریق برنامه های هدفمند فعالیت جسمانی ،دررشدهمه جانبه شخص مشارکت می کند .

•تربیت بدنی و ورزش بر یک چیز تأکید می کند وآن حرکت انسان یا به طورکلی فعالیت جسمانی

•تربیت بدنی بخش مهمی از تعلیم و تربیت است که از طریق حرکات مبتنی بر اصول علمی، جریان رشد و تکامل را در همه ابعاد وجود انسان (جسمانی، روانی و اخلاقی) تسهیل و هماهنگ نموده و به رشد و شکوفایی استعداد های فرد کمک می کند

•تربیت بدنی عبارتست از یک سلسله فعالیت ها و حرکت های بدنی منظم و حساب شده به منظور رشد و تربیت استعدادهای جسمانی، حرکتی، فکری، اجتماعی و اخلاقی