اصول و مبانی تهیه یک مقاله برای مجلات علمی و پژوهشی|40249069

آی اس آی,اصول مقاله نویسی,نوشتن مقاله علمی,مقاله علمی,آموزش مقاله نویسی ,چگونه مقاله isi بنویسیم,اصول نگارش مقاله علمی

اصول و مبانی تهیه یک مقاله برای مجلات علمی و پژوهشی|40249069|مشخصات فایل مورد نظر در مورد اصول و مبانی تهیه یک مقاله برای مجلات علمی و پژوهشی آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.


یافتههای تحقیقاتی به روشهای مختلفی به مخاطبین قابل انتقال می باش د. از جمله این روشها
میتوان به ارائه یافتهها در قالب نشریههای ترویجی، مقالات کنفرانسی ، گزارش طرح تحقیقاتی،
کارگاههای آموزشی ، گردهمائیها و مقالات علمی در مجلات علمی و پژوهشی اشاره نمود. هریک از
موارد یادشده دارای روشهای تهیه و ارائه خاص خود هستند. در این بررسی، فقط بحث تهیه مقاله
برای مجلات علمی و پژوهشی مد نظر بوده و سایر موارد در جای به نحو مقتضی ارائه شده است.
مقاله علمی معمولاً در نتیجه پژوهش منطقی، ژرف و متمرکز نظری، عملی یا مختلط، به کوشش
یک یا چند نفر در یک موضوع تازه و با رویکردی جدید با جهت دستیابی به نتایجی تازه، تهیه و
منتشر میگردد. چنین مقالهای در واقع گزارشی است که محقق از یافتههای علمی و نتایج اقدامات
پژوهشی خود برای استفاده سایر پژوهشگران، متخصصان و علاقهمندان بهدست میدهد.