مقاله درباره سیستم استهلاک دارایی ثابت|40062652

سیستم استهلاک دارایی ثابت,منابع و مدارک مرجع,مکانیزه نمودن,سهولت و سرعت بخشیدن,اطلاعات,منابع و مدارک مرجع,شرح سیستم,تعریف سیستم,ورودی اطلاعات,ثبت سند خرید,حذف یا فروش مال,کد نوع مال,صورت ریز استهلاک,هزینه,فشرده سازی,دانلود ,دانلود مقاله,دانلود تحقیق,دانلود پایان نامه

مقاله درباره سیستم استهلاک دارایی ثابت|40062652|مشخصات فایل مورد نظر در مورد مقاله درباره سیستم استهلاک دارایی ثابت آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.

*مقاله درباره ی سیستم استهلاک دارایی ثابت*

كلیات1ـ1ـ اهداف

2ـ1ـ منابع و مدارك مرجع

1ـ كلیات 1ـ1ـ اهداف

هدف از تهیه این گزارش مشروح از مكانیزه نمودن عملیات دستی سیستم استهلاك دارائیهای ثابت می باشد عملیات مكانیزه نمودن سیستم فوق با توجه به بررسی های اولیه در نظر گرفته شده و به منظور :

1ـ سهولت و سرعت بخشیدن به روش دستی سیستم .

2ـ قابلیت مرتبط بودن با سایر سیستمهای مجتمع .

3ـ ایجاد كد های واحد در سیستم جهت یكپارچه سازی بیشتر.

4ـ بهره گیری ازمحدودیت های متنوع در گزارشات .

5ـ محدودنمودن دستیابی به اطلاعات برای عناصر غیرمجاز .

6ـ ارائه آمارتلفیقی و خروجیهائی كه دارای پردازشهای تكراری و زیاد در زمان اندك باشند .

2ـ1ـ منابع و مدارك مرجع

به منظور طراحی مشروح و راه اندازی سیستم مكانیزه مطرحه بخش های گوناگون مورد مطالعه و بررسی قرار گرفت و اطلاعات لازم در مورد ورودیها،

خروجیها ، گردش كار ،وظایف نیروی انسانی و ارتباطات با دیگر قسمت ها از این طریق كسب گردید.

2- شرح سیستم

1-2- تعریف سیستم

2-2 – نمودار سیستم

2ـ شرح سیستم1ـ2ـ تعریف سیستم

هدف از این سیستم مكانیزه نمودن عملیات حسابداری اموال می باشد كه به منظور سهولت و سرعت بخشیدن در روند تعیین استهلاك اموال و صدور سند

حسابداری آن طراحی گردیده . این سیستم امكاناتی نظیر سهولت در بازاریابی اطلاعات توان تعیین ماهانه استهلاك اموال بر حسب طبقه بندی خاص آن پشتیبانی و حفظ امنیت سیستم با تعویض اسم رمزها ، فشرده سازی و باز سازی ونسخه برداری داده ها را در اختیار می گذارد .

سیستم حسابداری اموال در حالت كلی به زیرسیستم های ذیل تقسیم می گردد:

الف ـ ورودی اطلاعات .

(ثبت و تصحیح اطلاعات جمعداری و حسابداری اموال و قطعی نمودن دوره)

1ـ ثبت اطلاعات

2ـ نقل و انتقال بین مراكز هزینه

3ـ ثبت سند خرید

4ـ ثبت سند تعدیلات

5ـ حذف یا فروش مال

6ـ پاكسازی اطلاعات بانك

7ـ ثبت قطعی دوره

ب ـ بخش عمومی سیستم

( ورود و تصحیح كدینگ عمومی سیستم )

1ـ كد محل مال

2ـ كد نوع مال

3ـ كدینگ حساب گروهها

4ـ كدینگ مراكز هزینه

5ـ كد تحویل گیرنده

6ـ نوع حذف

ج ـخروجی سیستم

(گزارشات استهلاك و جمعداری اموال )

1ـ صدور كارت دارائی ثابت

2ـ صورت ریز استهلاك

3ـ صورت استهلاك مركز هزینه

4ـ صورت استهلاك انباشته

5ـ گزارش سوابق انتقالات اموال

6ـ گزارش سوابق اموال حذف شده

7ـ گزارش لیست اموال مستهلك شده

د ـ اپراتور

(توانائیهای مورد نیاز كاربران سیستم )

1ـ تغییر محدودیت كاربران

2ـ نسخه برداری

3ـ بازسازی

4ـ صفحه كلید

5ـ بارگذاری

6ـ فشرده سازی

و ـ گزارش آماده

لازم بذكر است تقسیم بندی فوق صرفا جهت آشنائی با عملكرد سیستم بوده و هیچگونه اولویت بندی مد نظر نبوده در صورتیكه روابط و اولویتها مد نظر نبوده در صورتیكه روابط و اولویتها مد نظر باشد بایستی بصورت زیر مد نظر گرفته شود.

بخش ذخیره سازی اطلاعات اسناد خرید اموال از اولویت اولبرخوردار است و سپس بخش ذخیره سازی اطلاعات اسناد تغییرات اموال ، در واقع این بخش فعال نخواهد بود

مگر بعد از ورود اطلاعات خرید اموال .

بعد از قسمتهای بالا بازیابی اطلاعات و صدور سند استهلاك را می توان نام برد .

ذكر این نكته حائز اهمیت است كه توانائی اپراتور دارای قدرت و رمز گذاری و امكان دهی به كاربران و ایجاد محدوده كاری برای آنان می باشد ، جای مشخص در ترتیب و توالی مراحل فعالیتهای سیستم ندارد . ترتیب انجام فعالیتهای سیستم بصورت نمودار زیر است .

ذخیره سازی اطلاعات اسناد

خرید اموال

ذخیره سازی اطلاعات اسناد

تغییرات اموال

بازیابی اطلاعات

حسابداری اموال

ارتباط با مالی و صدور سند استهلاك

3- ورودیهای اولیه سیستم

0-3- صفحه اول ورود به سیستم

1-3 – صفحه ورودی ثبت اطلاعات

2-3- صفحه ورودی ثبت سند تعدیلات

3-3- صفحه ورودی نقل و انتقالات بین مراكز هزینه

4-3- صفحه ورودی حذف یا فروش مال

5-3- صفحه ورودی ثبت سند خرید

6-3- صفحه ورودی سند خرید

7-3- صفحه بخش عمومی

0ـ3ـ صفحه اول ورود به سیستم1ـ0ـ3ـ شكل صفحه2ـ0ـ3ـ شرح صفحه

الف ـ كد كاربر : طول این مشخصه شش كاركتر می باشد . این كد تعیین كننده كاربری است كه با سیستم مشغول به كار است .

ب ـ تاریخ : در این مقطع سال مورد نظر وارد می گردد و بر حسب آن فهرست مربوطه و فایلهای آن باز می شوند.