بررسی نقش تعامل برون سازمانی روسای کلانتری در پیشگیری از جرائم|32011643

تعاملات برون سازمانی, روسای کلانتری, مهارت های ارتباطی, پیشگیری از جرم,پایان نامه بررسی نقش تعامل برون سازمانی روسای کلانتری در پیشگیری از جرائم,پروژخ بررسی نقش تعامل برون سازمانی روسای کلانتری در پیشگیری از جرائم

بررسی نقش تعامل برون سازمانی روسای کلانتری در پیشگیری از جرائم|32011643|مشخصات فایل مورد نظر در مورد بررسی نقش تعامل برون سازمانی روسای کلانتری در پیشگیری از جرائم آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.

تحقیق حاضر با عنوان از سری تحقیق های رشته مدیریت
میباشد. این تحقیق در 149صفحه با فرمت Word
(قابل ویرایش)
در مقطع کارشناسی ارشد نگارش شده است و همچنین این تحقیق
آماده چاپ و پرینت جهت
استفاده دانشجویان می باشد.

===================================================================================
تمامی
فایل های سیستم، توسط کاربران آن آپلود می شود. اگر در فایلی تخلفی مشاهده
کردید و یا مالک پروژه ای بودید که از وجود آن در سایت رضایت نداشتید با
ما تماس بگیرید، در اسرع وقت به گزارش شما رسیدگی می شود.
neginfile.ir@gmail.com
info@neginfile.ir

===================================================================================

قسمتهایی کوتاه از متن:

چكيده

جلب اعتماد مردم و ايجاد رضايت مندي در آن ها، تأثير به سزايي در موفقيت پليس دارد. كلانتري ها با استفاده از مشاركت افراد و سكنه محلي، اعضاء شوراها، هيئت امناي مساجد، روحانيون، هيات هاي علمي و دانشگاهي و استفاده از نقطه نظرات آن ها، بر مشكلات امنيتي و انتظامي محدوده استحفاظي وقوف يافته و با سهيم نمودن مردم در امنيت، مي توانند بيش از پيش در برقراري نظم و حفظ امنيت موفق باشند. اين پژوهش با هدف تعیین نقش تعاملات برون سازمانی روسای کلانتری ها درپیشگیری از جرائم در شهر کرمانشاه و اولويت بندى آن ها طراحى و اجرا گرديده است. روش این تحقیق تحلیلی – توصیفی با طرح پیمایش، جامعه آماري، کلیه روسای کلانتری های شهر کرمانشاه، روسا و اعضای سازمان های رسمی (از قبیل اداره آموزش و پرورش، شهرداری، استانداری، دادگستری، بهزیستی و ...) و غیر رسمی (نظیرانجمن ها، بنیاد ها، شوراها، جمعیت ها، کانونها، شبکه ها، شرکتها و غیره) بوده است، كه از روش نمونه گیری ترکیبی خوشه ای چند مرحله ای تعداد 384 نفر به عنوان جامعه نمونه تحقيق انتخاب شده، و با استفاده آزمون همبستگی پیرسون، کندال و رگرسیون داده های پژوهش تجزيه و تحليل شد. نتایج تحلیل همبستگی پیرسون و رگرسیون بیانگر این است که متغیرهای مهارت های ارتباطی (کلامی)، مهارت های ارتباط(غیرکلامی)، تعاملات رسمی و تعاملات غیر رسمی به طور همزمان رابطه معنی داری با متغیر تعاملات برون سازمانی در پیشگیری از جرائم دارند و با توجه به آزمون رتبه بندی کندال مشاهده می شود که کمترین میانگین رتبه را مهارت های ارتباطی کلامی1.23 ، دومین میانگین رتبه را تعاملات رسمی2.85 ،سومین میانگین رتبه را مهارت های ارتباط غیرکلامی3.41 وبالاترین میانگین را تعاملات غیر رسمی 5.00 دارند.

مقدمه

نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران يكي از دستگاه هاي اصلي و كليدي در برقراري نظم و امنيت فردي و اجتماعي در جامعه است. از استراتژي هاي مهم ناجا در برقراري نظم و امنيت پايدار با توجه به اصل پيشگيري از جرائم بر مبناي به مشاركت طلبيدن سازمان ها، نهادهاي دولتي و خصوصي و آحاد افراد جامعه مي باشد.
پليس پيشگيري ناجا كه خط مقدم اقدامات انتظامي پيشگيرانه در گستره جغرافيايي كشور محسوب مي شد، با درك ضرورت تعامل با سازمان مذكور علاوه بر اقدامات سخت افزاري، اقتدارگرايانه، پيشگيرانه پليس به پيشگيري فرهنگي از جرائم با بهره برداري از روش هاي نرم افزاري پيشگيري مبتني بر پژوهش هاي علمي كاربردي نيز متوسل شده و در دستور كار آن (پليس پيشگيري) قرار دارد.
تصويب پژوهش علمي در خصوص تعاملات برون سازمانی پليس با تأكيد بر افزايش آگاهي هاي شهروندان در زمينه پيشگيري از جرائم، والبته تصویب عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد ذیل « در شهر کرمانشاه» در همین راستا بوده است. با تصويب موضوع محقق با استفاده از تجارب چندين ساله در امور اجرايي و ستادي بر مبناي روش تحقيق علمي، اين پژوهش را انجام داده است.
در فصل يك كليات تحقيق، طرح مسئله و ضرورت اجراي آن و همچنين فرضيات اهداف، جامعه آماري، حجم نمونه، روش جمع آوري اطلاعات و تجزيه و تحليل آن، و تعاريف عملياتي متغيرهاي تحقيق پرداخته مي شود. در فصل دوم مباحث نظري پژوهش بیان می گردد. بر مبناي مباحث نظري الگوي نظري تحقيق ارائه مي شود. متغيرهاي مستقل و وابسته به تفكيك فرضيه مشخص شده است. در فصل سوم روش اجرای تحقيق، ابزار سنجش شاخص هاي آماري توصيفي و استنباطي مورد استفاده در پژوهش براي آزمون فرضيه ها بيان مي گردد. در فصل چهارم که تجزیه و تحلیل داده ها می باشد، در تجزيه و تحليل توصيفي داده ها جداول توزيع فراواني و درصدها و همچنين شاخص هاي گرايش مركزي و گرايش پراكندگي مربوط ويژگي هاي دموگرافيك و نمودار های مربوطه نشان داده شده است. در روش هاي استنباطي براي تعميم نتايج بدست آمده از نمونه به جامعه آماري از آزمون T و همبستگي پيرسون و برای اولویت بندی عوامل از آزمون فریدمن استفاده شد. در فصل پنجم تحقیق حاضر نتایج پیشنهادها و راهکارها آمده است.

فهرست مطالب

فصل اول:کلیات تحقیق
1-1-مقدمه 2
1-2- طرح مسئله 3
1-3- ضرورت و اهمیت تحقیق 4
1-4- اهداف(کلی وجزیی) 5
1-5- سوالهای تحقیق 6
1-6-فرضیه های تحقیق 6
1-7- قلمرو تحقیق 7
1-8- خلاصه فصل 1 9
فصل دوم: پیشینه پژوهش و مبانی نظری
2-1- مقدمه 11
2-2- مبانی نظری تحقیق 12
2-2-1- تعاریف نظری مفاهیم 12
2-3- پيشينه تحقيق 15
2-3-1- سازمانهاي غير دولتی 25
2-3-1-1- سابقه پیدایش وتاسیس نهادهی مشارکتی وسازمانهای مردم نهاد در ایران 25
2-3-1-2-NGO چيست و زمينه‏هاي ايجاد آن در كشور ما از كجا آغاز شد؟ 26 2-3-1-3- ويژگي‏هاي يك NGO 27
2-3-2- جامعه مدنی و رویکردهای علمی به آن 29
2-3-3- ارتباط 30
2-3-3-1- انواع ارتباط 33
2-3-3-2- ارتباطات يك‌ سويه‌ و دو سويه‌ 35
2-3-3-3- ارتباطات ها به لحاظ سطح 36
2-3-3-4- ارتباط بادیگران 39
2-3-3-5- ارتباط جمعی یا عمومی 40
2-3-3-6- تعريف ارتباطات بين‌سازماني 42
2-3-3-7- دسته بندی های ارتباطات برون سازمانی 44
2-3-4- سطوح رویکرد تعاملی 47
2-3-4-1- نظر یه تعامل 47
2-3-4-2- اهداف تعاملات پلیس با مدارس 48
2-3-4-3- نقش جامعه پذيري در تعاملات پليس با مردم 49
2-3-4-4- ارتباطات میان سازمان پلیس و سایر سازمان ها ونهادها 51
2-3-4-5- تعاملات و ارتباطات برون سازمانی کلانتری ها 58
2-3-4-6-ویژگیهای تعاملات و ارتباطات برون سازمانی 59
2-3-4-7-پیامدهای ارتباطات برون سازمانی 61
2-3-4-8- عوامل مزاحم ارتباطي 62
2-3-5-سازمان پلیس و سایر سازمان ها و نهاد ها 63
2-3-6-نظریه های مرتبط با پیشگیری از وقوع جرم 64
2-3-7-دسته بندی انواع پيشگيري از جرم 67
2-3-7-1- پيشگيري ازمنظر سطح بندي (اولويت ها) 67
2-3-7-2-پيشگيري از منظر اجرا 68
2-3-7-3-پيشگيري ازمنظرنحوه عمل(فرايند) 69
2-3-7-4-پيشگيري ازمنظررويكرد(پيشگيري كيفري) 70
2-3-7-5- تقسیم بندی پیشگیری از جرم بر اساس دیدگاه جرم شناسان 71
2-3-8-نقش نهادهای اجتماعی در پيشگيری اجتماعی از وقوع جرم 73
2-4-چارچوب نظری تحقیق 84
2-5-مدل مفهومی تحقیق 86
2-6-خلاصه فصل 2 88
فصل سوم: روش شناسي تحقيق
3– 1- مقدمه 91
3-2- نوع و روش تحقيق 92
3– 3- جامعه آماري و نمونه آماری و روش نمونه گیری 92
3-4- روش و ابزار گردآوري اطلاعات 93
3-5- روایي يا قابليت اعتبار ابزار سنجش 94
3-6- روش تجزیه و تحلیل داده های تحقیق 97
3-7- متغير ها 98
3-7-1- متغيرهاي مستقل 98
3-7-2- متغير وابسته 99
3-8- سوالات پرسش نامه 101
3-8-1- پرسش‌نامه اولیه 102
3-8-2- شیوه انجام پرسش‌نامه 102
3-9- پایایی ابزار سنجش 107
3- 10- مدل تحلیل تحقیق 108
3-11- خلاصه فصل 3 109
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها
4-1- مقدمه 111
4-2- يافته هاي موجود در پژوهش 111
4-2-1-آمار توصیفی 112
4-2-1-1- بخش دموگرافی 112
4-2-1-2- آمار توصیفی متغیرهای تحقیق 119