بررسی تاثیر فرهنگ سازمانی در استفاده از فناوری اطلاعات (IT) در زندان های استان اردبیل|30019243

بررسی تاثیر فرهنگ سازمانی در استفاده از فناوری اطلاعات (IT) در زندان های استان اردبیل

بررسی تاثیر فرهنگ سازمانی در استفاده از فناوری اطلاعات (IT) در زندان های استان اردبیل|30019243|مشخصات فایل مورد نظر در مورد بررسی تاثیر فرهنگ سازمانی در استفاده از فناوری اطلاعات (IT) در زندان های استان اردبیل آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.

فرمت فایل: wordتعداد صفحات: 260

فهرست مطالب

چکیده

فصل اول: کلیات تحقیق1 1 مقدمه1 2 بيان مسئله1 3 اهدف پژوهش1 3 1 هدف كلي1 3 2 اهداف فرعي1 4 سوالات پژوهش1 4 1 سؤال اصلي1 4 2 سوالات فرعي1 5 فرضیه های تحقیق1 5 1 فرضیه اصلی تحقیق1 5 2 فرضیات فرعی:1 5 3 متغیر زمینه ای1 6 مدل تحلیل تحقیق1 7 اهميت و ضرورت پژوهش1 8 انگيزه پژوهشگر1 9 تعاريف نظري و عملياتي متغيرهاي پژوهش1 9 1 فرهنگ سازماني1 9 2 فناوري اطلاعات و ارتباطات3 7 1 كاركنان

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تجربی تحقیق2 1 مبانی نظری فرهنگ سازماني2 1 1 تعاريف فرهنگ سازماني2 1 2 اهميت فرهنگ سازماني2 1 3 خصوصيات فرهنگ سازمانی2 1 4 منابع فرهنگ2 1 5 شيوه پيدايش فرهنگ2 1 6 انواع فرهنگ سازماني1 فرهنگ قوي :2 1 7 الگوها و تئوری های اساسي براي تبيين و تشريح فرهنگ سازماني2 1 7 1 الگوي آجيل پارسونز :2 1 7 2 الگوی ویلیام اوچی2 1 7 3 مدل فرهنگ سازمانی «پیترز» و «واترمن»1 التزام عملي شدن2 توجه به ارباب رجوع3 خود گرداني و کارآفريني5 تبحر و چيرگي در مديريت7 بکارگيري ستاد اداري کم8 استفاده همزمان و مقتضي ازساختارهاي مکانيکي وارگانيکي2 1 7 4 تئوری های فرهنگ سازمانی دیل و کندی2 1 7 5 الگوی « لینوین و استرینگر»2 1 7 6 الگوی «هافستده» «هاریسون»2 1 7 7 الگوی « ادگار شاین»2 1 7 8 الگوي ليت وين و اترينگر2 1 7 9 الگوي کرت لوين2 1 7 10 الگوي منوچهر کيا2 1 7 11 الگوی استیفن رابینز2 1 8 رابطه فرهنگ سازماني با رضايت شغلي2 1 9 ابطه فرهنگ و ساختار سازمان2 1 10 نقش فرهنگ سازماني در مديريت دانش2 1 11 رابطه فناوري و فرهنگ2 1 12 رابطه فرهنگ و مديريت2 1 13 رابطه فرهنگ و رفتار سازماني2 1 14 کارکرد فرهنگ سازماني2 1 15 زنده نگه داشتن فرهنگ:2 1 16 عوامل مؤثر در تغيير فرهنگ سازماني2 1 17 فرهنگ هاي سازماني سالم و فرهنگ سازماني بيمار2 2 مبانی نظری فناوري اطلاعات(IT)2 2 1 تاريخچه فناوري اطلاعات2 2 2 مفهوم فناوري اطلاعات2 2 3 چيستي فناوري اطلاعات2 2 4 كاربردهاي فناوري اطلاعات2 2 5 شاخص هاي فناوري اطلاعات (IT)2 2 5 1 مفاهيم اساسي فناوري اطلاعات :2 2 5 2 استفاده رايانه و مديريت فايل2 2 5 3 واژه پردازها2 2 5 4 صفحه گسترده ها2 2 5 5 بانك اطلاعاتي2 2 5 6 ارائه مطلب2 2 5 7 اينترنت2 2 6 اينترنت چيست ؟2 2 7 شبكه عنكبوتي جهاني www2 2 8 موتورهاي جستجو و بازيابي اطلاعات2 2 9 فناوري پوشارتباطات شبكه اي2 2 10 راهکارهاي استفاده از فناوري اطلاعات2 2 11 نقش فناوري اطلاعات2 2 12 ارزش فناوري ارتباطات2 2 13 توانايي هاي فناوري ارتباطات2 2 14 راهبردهاي فناوري اطلاعات2 2 15 نظام هاي اطلاعاتي و ارتباطي2 2 16 فناوري ارتباطات در زندگي آينده2 2 17 مشكلات كشورهاي در حال توسعه در زمينه فناوري اطلاعات2 2 18 نحوه تأثير فناوري اطلاعات بر ساختار سازمان2 2 19 فناوري ارتباطات و تأثير آن بر تحولات ساختار جامعه2 2 20 فناوري ارتباطات و اطلاعات، نياز امروز مديران فردا2 2 21 مديريت فن آوري اطلاعاتIT2 3 پيشينه پژوهش2 3 1 پژوهش هاي انجام شده در زمينه فرهنگ سازمان و فناوري اطلاعات2 3 2 پژوهشهاي انجام شده در زمينه فناوري اطلاعات2 4 جمع بندی پیشینه تحقیق

فصل سوم: روش شناسی تحقیق3 1 قلمرو تحقیق (موضوعی،زمانی،مکانی)3 1 1 قلمرو موضوعی3 1 2 قلمرو زمانی3 1 3 قلمرو مکانی3 2 روش انجام تحقیق3 3 جامعه آماری3 4 نمونه آماری3 5 فنون و ابزار ها و تکنیک های گردآوری داده ها:3 6 فنون و ابزارهای تجزیه و تحلیل داده ها

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها4 1 مقدمه4 2 توصیف داده ها4 2 1 توزیع نسبی پاسخگویان بر حسب اطلاعات عمومي پرسشنامه4 2 1 1 توزيع نسبي پاسخگويان بر حسب جنسیت4 2 1 2 توزيع نسبي پاسخگويان بر حسب وضعيت تاهل4 2 1 3 توزيع نسبي پاسخگويان بر حسب ميزان تحصيلات4 2 2 نتايج و يافته هاي توصيفي حاصل از سنجش و بررسي گويه هاي مربوط به شاخصهاي هفت گانه فرهنگ سازماني4 2 2 1 توزيع نسبي پاسخگويان بر حسب پاسخ به گويه هاي شاخص نو آوري و ريسک پذيری4 2 2 2 توزيع نسبي پاسخگويان بر حسب پاسخ به گويه هاي شاخص توجه به جزئيات.4 2 2 3 توزيع نسبي پاسخگويان بر حسب پاسخ به گويه هاي شاخص نتيجه محوري:4 2 2 4 توزيع نسبي پاسخگويان بر حسب پاسخ به گويه هاي شاخص توجه به افراد.4 2 2 5 توزيع نسبي پاسخگويان بر حسب پاسخ به گويه هاي شاخص توجه به گروه ( گروه گرايي)4 2 2 6 توزيع نسبي پاسخگويان بر حسب پاسخ به گويه هاي شاخص تهور طلبي4 2 2 7 توزيع نسبي پاسخگويان بر حسب پاسخ به گويه هاي شاخص ثبات وضع موجود :4 2 2 8 توزیع نسبی کارکنان بر حسب وضعیت فرهنگ سازمانی در مجموع4 2 3 نتايج و يافته هاي توصيفي حاصل از سنجش و بررسي گويه هاي مربوط به شاخصهاي هفت گانه مهارتهاي ICDL4 2 3 1 توزيع نسبي پاسخگويان بر حسب پاسخ به گويه هاي شاخص آشنايي با اصول و مفاهيم.4 2 3 2 توزيع نسبي پاسخگويان بر حسب پاسخ به گويه هاي شاخص مديريت فايلها4 2 3 3 توزيع نسبي پاسخگويان بر حسب پاسخ به گويه هاي شاخص صفحه گسترده ها4 2 3 4 توزيع نسبي پاسخگويان بر حسب پاسخ به گويه هاي شاخص بانکهاي اطلاعاتي4 2 3 5 توزيع نسبي پاسخگويان بر حسب پاسخ به گويه هاي شاخص اينترنت4 2 3 6 توزيع نسبي پاسخگويان بر حسب پاسخ به گويه هاي شاخص واژه پردازها4 2 3 7 توزيع نسبي پاسخگويان بر حسب پاسخ به گويه هاي شاخص ارائه مطلب4 2 3 8 توزیع نسبی کارکنان بر حسب وضعیت فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICDL)در مجموع4 3 تحليل داده ها4 3 1 آزمون نرمال بودن توزیع4 3 1 1 آزمون نرمال بودن توزیع شاخص فرهنگ سازمانی:4 3 1 2 آزمون نرمال بودن توزیع شاخص فناوری اطلاعات (ICDL):4 3 2 آزمون فرضیه اصلي پژوهش4 3 3 آزمون فرضیه های فرعي پژوهش4 3 4 رگرسیون چند متغیره:

فصل پنجم: نتیجه گیری کلی و ارائه پیشنهادات5 1 مقدمه5 2 خلاصه نتایج توصیفی5 3 خلاصه نتایج تحلیلی5 4 بحث و نتیجه گیری5 5 محدوديتها و مشكلات پژوهش5 6 پيشنهادهاي پژوهشالف)پیشنهادات کاربردیب)پیشنهادات برای تحقیقات آتیمنابع:پیوست پرسشنامهچکیدهاين پژوهش تحت عنوان بررسی تاثیرفرهنگ سازمانی در استفاده از فناوری اطلاعات (IT) در بین کارکنان زندان های استان اردبیل در سال1392انجام گرفته است. طرح مفهومي اين پژوهش نشان می دهد که در سال های اخیر " فرهنگ سازمانی" به یک موضوع مهم و حیاتی در کارائی و عملکرد سازمان ها تبدیل شده است. مضاف بر این بررسي وضعیت فرهنگ سازمانی باعث توليد اطلاعاتي در جهت شناخت نقاط قوت وضعف در این زمینه خواهد بود كه مي تواند اسباب اصلاح وبهبود فرايند وارتقاء كيفيت ومحتواي آن را فراهم آورد. بر این اساس در این تحقیق وضعیت فرهنگ سازمانی و تاثیر آن بر بکارگیری فناوری اطلاعات در بین کارکنان زندان های اردبیل به روش پيمايش و با استفاده از ابزار پرسشنامه بر روي يك نمونه ي آماري مشتمل بر240نفر از کارکنان زندان های استان اردبیل مورد بررسی قرار گرفت.برای سنجش فرهنگ سازمانی از مدل هفت مولفه ای رابینز و برای سنجش فناوری اطلاعات از مهارت های هفتگانه ICDL استفاده شده است. داده های به دست آمده با استفاده از نرم افزار spss مورد تحلیل و آنالیز قرار گرفت. بدین منظور برای بررسی نرمال بودن توزیع ها از آزمون کولموگوروف اسمیرونوف و به منظور بررسی معناداری فرضیه های تحقیق از آزمون همبستگی پیرسون و برای تعیین قدرت تبیین کنندگی هر متغیر از آزمون رگرسیون چند متغیره استفاده شد. نتایج این تحقیق نشان داد که وضعیت فرهنگ سازمانی در زندان های استان اردبیل در بین 42 درصد در حد مطلوب، در بین 34 درصد در حد متوسط و در بین 24 درصد در حد نامطلوب و همچنین وضعیت بکارگیری فناوری اطلاعات در بین 45 درصد در حد مطلوب، در بین 34 درصد در حد متوسط و در بین 21 درصد در سطح پایین قرار دارد. آزمون فرضیه اصلی تحقیق نشان داد که بین فرهنگ سازمانی و بکارگیری فناوری اطلاعات در بین کارکنان زندان های استان اردبیل رابطه معناداری (با شدت450=r و 05/0=p) وجود دارد. نتایج دیگر این تحقیق نشان داد که از بین مولفه های فرهنگ سازمانی: نوآوری و ریسک پذیری، فردگرایی، گروه گرایی، روحیه جسارت و تهورطلبی با بکارگیری فناوری اطلاعات رابطه معنادار داشته ولی مولفه های توجه به جزئیات، حفظ ثبات و نتیجه محوری با بکارگیری فناوری اطلاعات رابطه معنادار ندارد و همچنین تفاوت معنادار آماری بین جنسیت و بکارگیری فناوری اطلاعات مشاهده نگردید.ضریب همبستگی چندگانه R برابر با 829/0 و ضریب تعیین تعدیل شده ( ) 752/0 می باشد به این معنی که در مجموع 2/75 درصد تغییرات بکارگیری فناوری اطلاعات مربوط به متغیرهای مورد بررسی در این تحقیق می باشد و در این بین متغیر نوآوری و ریسک پذیری با بتای 258/0 بیشترین و متغیر روحیه جسارت و تهورطلبی با ضریب بتای 225/0 کمترین تاثیر را در بکارگیری فناوری اطلاعات در بین کارکنان داشته است.واژگان کلیدی: فرهنگ سازمانی، فناوری اطلاعات(IT)،ICDL، الگوی رابینز، کارکنان زندان.